วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
(๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๓) จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
(๑) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
(๒) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน
(๓) สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๔) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

สาระการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.xxxx
วิทยฐานะชำนาญการ...............
email :
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2222223332
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษมาก
email :

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง   โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้
1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
    หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

2.การศึกษาตามอัธยาศัย
   โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
   ซึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
   ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ